Zasady funkcjonowania ubezpieczenia zapewnianego przez rząd dominikański turystom przebywającym w hotelach

Domi­ni­ka­na wpro­wa­dzi­ła bez­płat­ne ubez­pie­cze­nie dla tury­stów w razie hospi­ta­li­za­cji wyni­ka­ją­cej z zara­że­nia się wiru­sem SARS-CoV‑2, któ­re­go waż­ność prze­dłu­żo­no do 31.03.2021 r.

Ubez­pie­cze­nie nie obej­mu­je pacjen­tów bez­ob­ja­wo­wych oraz osób, któ­re dobro­wol­nie pod­da­ją się testom w kie­run­ku dia­gno­sty­ki SARS-CoV‑2, a nie wystę­pu­je koniecz­ność hospi­ta­li­za­cji. Przy prze­bie­gu bez­ob­ja­wo­wym po pozy­tyw­nym wyni­ku testu kosz­ty prze­dłu­żo­ne­go poby­tu i lotu pono­si turysta. 

Ubez­pie­cze­nie domi­ni­kań­skie umoż­li­wia korzy­sta­nie z bez­płat­nej opie­ki w przy­pad­ku hospi­ta­li­za­cji, przy­mu­so­we­go prze­by­wa­nia w hote­lu po okre­sie hospi­ta­li­za­cji z powo­du zacho­ro­wa­nia na COVID-19 oraz bez­płat­nej zmia­ny lotu po prze­by­wa­niu w szpitalu.

Kon­sul Gene­ral­ny hono­ro­wy RP
w Puer­to Pla­ta
Marek Piwo­war­ski