Zawarcie małżeństwa w Dominikanie

Do zawar­cia aktu mał­żeń­stwa w Repu­bli­ce Domi­ni­kań­skiej potrzeb­ne są nastę­pu­ją­ce dokumenty:

  1. Ory­gi­nał pasz­por­tu oraz kopia pierw­szej stro­ny pasz­por­tu ze zdjęciem;
  2. Kopia ostat­nie­go stem­pla wjaz­do­we­go na teren DR;
  3. Kopia rezy­den­cji domi­ni­kań­skiej (jeże­li nie jest się rezy­den­tem Domi­ni­ka­ny, nale­ży uiścić opła­tę dodat­ko­wą oraz przed­sta­wić kar­tę turystyczną);
  4. Zaprzy­się­żo­ne przed nota­riu­szem publicz­nym oświad­cze­nie o pozo­sta­wa­niu w sta­nie wol­nym oraz o zdol­no­ści do zawar­cia mał­żeń­stwa. W przy­pad­ku Pol­ski moż­na przed­sta­wić zaświad­cze­nie z Urze­du Sta­nu Cywil­ne­go ze dana oso­ba zamie­rza­ją­ca zawrzeć mał­żeń­stwo za gra­ni­cą może tako­we zawrzeć zgod­nie z pol­skim pra­wem .Zaświad­cze­nie musi byc apo­stil­lo­wa­ne oraz prze­tłu­ma­czo­ne przez tłu­ma­cza przy­sie­głe­go .Suge­ru­je się prze­tłu­ma­cze­nie tak­że apo­stil­li razem z tłu­ma­cze­niem zaświadczenia.
  5. Kopia pol­skich świa­dectw uro­dze­nia i praw­ne prze­tłu­ma­czo­ne świa­dec­twa apo­stil­lo­wa­ne przez MSZ;( nawet jeśli są to tzw. świa­dec­twa mię­dzy­na­ro­do­we  to nale­ży je apo­still­lo­wać ). Nale­ży  apo­stil­lo­wać zarów­no ory­gi­nał świa­dec­twa uro­dze­nia jak i tłu­ma­cze­nie z apostillą .
  6. Jeże­li jest się roz­wie­dzio­nym, nale­ży sko­pio­wać zaświad­cze­nie roz­wo­du i prze­tłu­ma­czyć świa­dec­twa przez tłu­ma­cza przy­się­głe­go RD;
  7. Dwóch świad­ków (spo­za rodzi­ny) z dowo­da­mi toż­sa­mo­ści i ich kopiami.

Ponad­to domi­ni­kań­skie pra­wo wyma­ga publi­ka­cji przed cere­mo­nią zawia­do­mień o zamie­rzo­nym małżeństwie.


Wymie­nio­ne w pkt. 4 zaprzy­się­żo­ne oświad­cze­nie musi zostać zale­ga­li­zo­wa­ne w urzę­dzie Pro­cu­ra­du­ría Gene­ral de La Repúbli­ca. Jeśli oświad­cze­nie jest spo­rzą­dzo­ne przez pol­skie­go nota­riu­sza, musi być zale­ga­li­zo­wa­ne przez naj­bliż­szy kon­su­lat domi­ni­kań­ski lub nale­ży udo­ku­men­to­wać że w Pol­sce nie ma przed­sta­wi­ciel­stwa dyplo­ma­tycz­ne­go Repu­bli­ki Domi­ni­kań­skiej. Ponie­waż w  Pol­sce nie ma kon­su­la­tu Repu­bli­ki Domi­ni­kań­skiej, naj­bliż­sze przed­sta­wi­ciel­stwa DR znaj­du­ją się w Niem­czech . Pol­ską zaj­mu­je się Amba­sa­da RD w Bruk­se­li i tam nale­ży się zwra­cać z ewen­tu­al­nym pytaniami :


Infor­ma­cje o zawie­ra­niu mał­żeństw w DR po hisz­pań­sku: stro­na Guía Repúbli­ca Domi­ni­ca­na.

 

Zale­ca się roz­wa­gę oraz roz­są­dek przy zawie­ra­niu mał­żeństw z obywatelami/kami Repu­bli­ki Domi­ni­kań­skiej w związ­ku z licz­ny­mi przy­pad­ka­mi zgła­sza­ny­mi do Kon­su­la­tu nie­etycz­nych zachowań.