Zmiana okręgu konsularnego

Sza­now­ni Państwo,

Uprzej­mie infor­mu­ję, że od dnia 01 listo­pa­da 2017 roku tery­to­ria Pana­my, Domi­ni­ka­ny i Haiti wcho­dzą w skład okrę­gu kon­su­lar­ne­go Amba­sa­dy RP w Panamie.

W związ­ku z tym Repu­bli­ka Domi­ni­kań­ska pod­le­ga pod Amba­sa­dę Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej w Panamie.

Kon­sul Gene­ral­ny hono­ro­wy RP
w Puer­to Pla­ta
Marek Piwo­war­ski