Zniesienie restrykcji spowodowanych Covid-19

Uprzej­mie infor­mu­je że z dniem dzi­siej­szym Pre­zy­dent Domi­ni­ka­ny Pan Luis Abi­na­der zawie­sił restryk­cje zwią­za­ne z Covid-19 ( M.in oka­zy­wa­nie szcze­pień , nosze­nie maseczek )

https://​pre​si​den​cia​.gob​.do/​n​o​t​i​c​i​a​s​/​p​r​e​s​i​d​e​n​t​e​-​a​b​i​n​a​d​e​r​-​e​l​i​m​i​n​a​-​r​e​s​t​r​i​c​c​i​o​n​e​s​-​p​o​r​-​e​l​-​c​o​v​i​d​-​1​9​-​y​-​d​i​c​e​-​q​u​e​-​c​u​i​d​a​r​s​e​-​e​s​-​una

Kon­sul Gene­ral­ny hono­ro­wy RP
w Puer­to Pla­ta
Marek Piwo­war­ski