Zniesienie stanu wyjątkowego i godziny policyjnej w Dominikanie

Od ponie­dział­ku 11 paź­dzier­ni­ka 2021 roku zosta­nie znie­sio­na godzi­na poli­cyj­na, stan wyjąt­ko­wy , ogra­ni­cze­nia w poru­sza­niu się i zgro­ma­dze­niach na tere­nie całej Dominikany

Kon­sul Gene­ral­ny hono­ro­wy RP
w Puer­to Pla­ta
Marek Piwo­war­ski