Kontakt

Wiadomość dla Konsula w Puerto Plata

Zapra­sza­my do sko­rzy­sta­nia z poniż­sze­go for­mu­la­rza kon­tak­to­we­go. Wia­do­mość wysła­na przy jego uży­ciu tra­fi do sekre­ta­ria­tu Kon­su­la­tu Gene­ral­ne­go w Puer­to Pla­ta. Uprzej­mie pro­si­my o NIE wysy­ła­nie infor­ma­cji tą dro­gą doty­czą­cych  okre­gu kon­su­lar­ne­go Kon­su­la­tu w San­to Domin­go  (n.p Bava­ro , Pun­ta Cana, La Roma­na). Dro­gi kon­tak­tu z odpo­wied­ni­mi Kon­su­la­ta­mi (a tak­że z Amba­sa­dą w Pana­mie ) poda­ne są w dzia­le Pla­ców­ki.

[con­tact-for­m‑7 id=„212” title=„Formularz kon­tak­to­wy 1”]