Konsulat Generalny RP w Puerto Plata - Strona główna

Nowe godziny policyjna w Dominikanie

Nowe godzi­ny poli­cyj­ne w Domi­ni­ka­nie obo­wią­zu­ją­ce od ponie­dział­ku 19 kwiet­nia do 16 maja 2021 : Ponie­dzia­łek – Pią­tek 22.00 – 05.00 sobo­ta – nie­dzie­la 21.00 – 5.00 . Pra­wo poru­sza­nia się /powrotu do miej­sca zamiesz­ka­nia do godzi­ny 24 każ­de­go dnia tygodnia…

czy­taj dalej

MSZ apeluje o unikanie podróży które nie są niezbędne . W tym w celach turystycznych .

⚠️ MSZ ape­lu­je o uni­ka­nie podró­ży zagra­nicz­nych, któ­re nie są koniecz­ne. Ostrze­że­nie jest zwią­za­ne z utrzy­mu­ją­cą się złą sytu­acją epi­de­micz­ną spo­wo­do­wa­ną sta­łym wzro­stem licz­by zaka­żeń i zacho­ro­wań wywo­ła­nych wiru­sem SARS-CoV‑2 oraz jego muta­cją. ⚠️Przy­po­mi­nam , że podró­że tury­stycz­ne nie zali­cza­ją się do kategorii…

czy­taj dalej

Od 01 kwietnia 2021 będzie obowiązkowe przed przyjazdem i wyjazdem do/z Republiki Dominikańskiej wypełnienie elektronicznego formularza : etic​ket​.migra​cion​.gob​.do/​H​o​me/

Od 01 kwiet­nia 2021 będzie obo­wiąz­ko­we przed przy­jaz­dem i wyjaz­dem do/z Repu­bli­ki Domi­ni­kań­skiej wypeł­nie­nie elek­tro­nicz­ne­go for­mu­la­rza : etic​ket​.migra​cion​.gob​.do/​H​o​me/   Kon­sul Gene­ral­ny hono­ro­wy RPw Puer­to Pla­taMarek Piwowarski

czy­taj dalej

Godzina policyjna w Dominikanie od 18 marca do 15 kwietnia

Dekre­tem 171–21 prze­dłu­żo­no od 18 mar­ca do 15 kwiet­nia obo­wią­zu­ją­cą obec­nie godzi­nę poli­cyj­ną ( Ponie­dzia­łek – Pią­tek od 21 do 5 rano ( z pra­wem poru­sza­nia się do 24 ) Sobo­ta – Nie­dzie­la od 19 do 5 rano ( z pra­wem poru­sza­nia się do 22 ) UWAGA !  Z wyjątkiem…

czy­taj dalej

Nowe godziny policyjne w Dominikanie od 03.03 do 17.03.2021

Według wła­śnie opu­bli­ko­wa­ne­go dekre­tu https://presidencia.gob.do/decretos/133–21 Nowe godzi­ny poli­cyj­ne od 03 Mar­ca do 17 Mar­ca 2021 : Ponie­dzia­łek – Pią­tek od 21 do 5 rano ( z pra­wem poru­sza­nia się do 24 ) Sobo­ta – Nie­dzie­la od 19 do 5 rano ( z pra­wem poru­sza­nia się do 22 ) Kon­sul Gene­ral­ny honorowy…

czy­taj dalej

Przedłużenie o 45 dni ( od 2 marca 2021) stanu wyjątkowego na terenie całej Republiki Dominikańskiej

Stan wyjąt­ko­wy na tere­nie całej Repu­bli­ki Domi­ni­kań­skiej został prze­dłu­żo­ny dekre­tem 95–21  o kolej­ne 45 dni ( zaczy­na­jąc od 2 Mar­ca 2021 ) https://presidencia.gob.do/decretos/95–21 Kon­sul Gene­ral­ny hono­ro­wy RPw Puer­to Pla­taMarek Piwowarski

czy­taj dalej

Dyżur konsularny w Santo Domingo (Dominikana) 15–19 lutego 2021

Uprzej­mie infor­mu­je­my, że w dniach 15–19 lute­go pla­no­wa­ne jest prze­pro­wa­dze­nie pasz­por­to­we­go dyżu­ru kon­su­lar­ne­go w San­to Domin­go. Dyżur odbę­dzie się w Hote­lu W&P, Av. Sara­so­ta 53, San­to Domin­go, Domi­ni­ka­na. UWAGA! Koniecz­ne jest wcze­śniej­sze umó­wie­nie się na spo­tka­nie. Zapi­sy na dyżur przyjmowane…

czy­taj dalej

Zasady funkcjonowania ubezpieczenia zapewnianego przez rząd dominikański turystom przebywającym w hotelach

Domi­ni­ka­na wpro­wa­dzi­ła bez­płat­ne ubez­pie­cze­nie dla tury­stów w razie hospi­ta­li­za­cji wyni­ka­ją­cej z zara­że­nia się wiru­sem SARS-CoV‑2, któ­re­go waż­ność prze­dłu­żo­no do 31.03.2021 r. Ubez­pie­cze­nie nie obej­mu­je pacjen­tów bez­ob­ja­wo­wych oraz osób, któ­re dobro­wol­nie pod­da­ją się testom w kie­run­ku dia­gno­sty­ki SARS-CoV‑2, a nie wystę­pu­je koniecz­ność hospi­ta­li­za­cji. Przy…

czy­taj dalej

Wykaz laboratoriów wykonujących testy / próby na Covid 19 na terenie Dominikany

W związ­ku ze zmia­ną praw­ną w Pol­sce i znie­sie­niem kwa­ran­tan­ny dla tury­stów powra­ca­ją­cych z zagra­ni­cy o ile : „19) przez oso­by posia­da­ją­ce nega­tyw­ny wynik testu dia­gno­stycz­ne­go w kie­run­ku SARS-CoV‑2 wyko­na­ne­go, przed prze­kro­cze­niem gra­ni­cy, w okre­sie 48 godzin, licząc od momen­tu wyni­ku tego testu„ ( https://​dzien​ni​ku​staw​.gov​.pl/​D​2​0​2​1​0​0​0​0​1​5​3​0​1​.​pdf )…

czy­taj dalej